Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Сектор прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу

Про відділ: У 2011 році наукові дослідження, пов’язані зі структурно-інституційним аналізом енергетичних ринків та економіко-математичним моделюванням енергетики було вирішено виділити в Інституті у окремий сектор прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу у складі відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків.

Основні напрями наукової діяльності: Перспективи дослідження за напрямом «кон’юнктура ринків та секторальні прогнози»:
Інтеграція енергетичних ринків
– уніфікація моделей організації та регулювання енергетичних ринків;
– міжнародна торгівля, конвергенція ринкової кон’юнктури та структурні трансформації енергетичних ринків;
– наддержавне регулювання та національна політика розвитку інтегрованих енергетичних ринків;
– ціноутворення на ринках енергетичних ресурсів та соціальна підтримка побутових споживачів.
Низьковуглецевий розвиток економіки
– трансформація енергосистеми в напрямку декарбонізації та економічного зростання на принципах декаплінгу;
– економічна політика підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії;
– стале використання земельних, водних та енергетичних ресурсів.
– стратегія низьковуглецевого розвитку України
Економіко-математичне моделювання розвитку енергетики
– удосконалення та підтримка прикладного модельного інструментарію (TIMES-Україна, WASP, обчислювана модель загальної рівноваги, інформаційна платформа VEDAVIZ) для прогнозування, оцінювання та аналізу сценаріїв розвитку енергетичного сектору та ринків енергоресурсів;
– системна інтеграція макроекономічної та енергетичної модельних платформ
– моделювання і прогнозування енергетичного балансу та динаміки викидів парникових газів;
– інформаційно-аналітичне супроводження стратегічного управління та планування енергетики, розробки державних програмних документів.


Персоналії (текст): На основі розробленого в інституті оригінального комплексу інтегрованих економіко-математичних моделей (оптимізаційна модель енергетичної системи TIMES-Україна, модель електроенергетичного сектору України на базі WASP-ІV, динамічна обчислювальна модель загальної рівноваги економіки України з розширеним енергетичним блоком) та апробованих аналітичних методів науково-технічного прогнозування (матриці БКГ, GE/McKinsey, ADL-LC, SPACE) розроблено і доведено до практичного використання прикладний інструментарій для прогнозування, оцінювання та аналізу сценаріїв (заходів) енергетичної, економічної та екологічної політики розвитку енергетичного сектору та ринків енергоресурсів, прогнозування енергетичного балансу та інформаційно-аналітичного супроводження процесу стратегічного планування та управління в енергетиці.

Наукове життя: 1. Обґрунтування ефективних шляхів трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України в умовах поглиблення інтеграційних процесів з метою попередження ризиків енергозабезпечення економіки, які можуть бути спричинені реалізацією міжнародних зобов’язань в енергетичній та екологічній сфері.
2. Оцінка раціональності та збалансованості процесів міжнародної інтеграції газового сектору України, розробка пропозицій до політики виявлення та попередження загроз енергозабезпечення.
3. Гармонізації регуляторної політики України в енергетичній сфері у рамках міжнародних інтеграційних об’єднань.
4. Інституційна структура ринків моторного біопалива та теплової енергії на основі відновлюваних джерел енергії.
5. Комплексна оцінка впливу інтеграційних процесів та міжнародних зобов’язань на енергетичний баланс України

Основні публікації (текст): 1.Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція: кол. наук. моногр. / за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 212 с.
2. Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі "TIMES-Україна": наук. доп. / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2011. – 150 с.
3. Трипольська Г.С. Агробіоенергетичний ринок України: Монографія / Галина Сергіївна Трипольська; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 264 с.
4. Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання / Уляна Євгенівна Письменна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2008. - 208 с.

З моменту створення сектору було виконано низку робіт на замовлення НАН України, серед яких:
1. НДР "Регулювання ринків енергоресурсів в контексті міжнародних зобов’язань України". Термін виконання 01 січня 2011 р. – 31 грудня 2013 р., № держреєстрації 0111U004186. Науковий керівник – Подолець Р.З.
2. НДР "Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України". Термін виконання 01 січня 2014 р. – 31 грудня 2016 р., № держреєстрації 0114U002016. Науковий керівник – Подолець Р.З.
3. НДР "Створення інформаційно-аналітичної підсистеми стратегічного планування для формування прогнозного енергетичного балансу: організаційно-економічні механізми впровадження та функціонування". Термін виконання 12.06.2011 р. – 31.12.2011 р., № держреєстрації 0111U005614. Науковий керівник – Подолець Р.З.
? НДР "Імплементація стратегічного планування в енергетиці в систему державного управління соціально-економічним розвитком". Термін виконання 15.05.2012 р. – 31.12.2012 р.; № держреєстрації 0112U004433. Науковий керівник – Подолець Р.З.
4. Науковий проект "Технологічне удосконалення та енергетична безпека в стратегії оптимізації енергетичного балансу України". Термін виконання 30.04.2013 р.- 31.12.2013 р.; № держреєстрації 0113U003863. Науковий керівник – Подолець Р.З.
? Науковий проект "Соціально-економічні та екологічні виміри оптимізації енергетичного балансу України". Термін виконання 05.05.2014 р.- 31.12.2014 р.; № держреєстрації 0114U004388. Науковий керівник – Подолець Р.З.
5. Науковий проект "Державні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України". Термін виконання 01.04.2015 р.- 31.12.2015 р.; № держреєстрації 0115U004180. Науковий керівник – Подолець Р.З.
6. НДР "Моделювання та економічна оцінка забезпечення надійної роботи Об’єднаної енергетичної системи України при подовженні або виведенні з експлуатації діючих ядерних блоків АЕС". Термін виконання 01.04.2013 р. – 31.12.2015 р. (Договір: № К-1-64/2013 від 01.04.2013 р.; № К-1-64/2014 від 01.04.2014 р.; № К-1-64/2015 від 02.03.2015 р.); № держреєстрації 0113U004106. Науковий керівник – Подолець Р.З.
? Науковий проект "Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища". Термін виконання 20.04.2015 р. – 31.12.2019 р. (Договір: № 16-15 від 20.04.2015 р.; № 16-16 від 01.03.2016 р.); № держреєстрації 0115U001459. Науковий керівник – Подолець Р.З.

Партнери: Очолює сектор канд. екон. наук Подолець Роман Здиславович.
Колектив сектора – це 12 співробітників, серед яких 7 кандидатів наук.
Подолець Роман Здиславович, канд. екон. наук.
2006 р. – кандидат економічних наук, спеціальність 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». Тема дисертаційної роботи: "Ефективність та оптимізації енергетичного балансу України"
2011 р. – присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».
Подолець Р.З. є автором понад 60 опублікованих наукових праць, з яких 1 індивідуальна та 12 колективних монографій.
e-mail: podolets@ief.org.ua
Основною сферою наукових досліджень Подольця Р.З. слід вважати:
– розробку теоретичної концепції управління попитом на енергетичні ресурси та механізми регулювання структурних пропорцій енергетичного балансу за допомогою системи моніторингу внутрішнього та світового енергоринків, страхових запасів палива, вдосконалення механізмів ціноутворення на енергоринках;
– обґрунтування методологічного підходу до оптимізації енергетичного балансу країни в умовах становлення ринкових відносин, лібералізації та глобалізації енергоринків як загальної світової тенденції; визначення системи показників та критерії оцінки економічної ефективності енергетичного балансу в умовах сценарного (оптимізаційного) моделювання.
Найбільш вагомими результатами проведених наукових досліджень впродовж останніх років є такі:
– встановлення обумовленості етапів формування інституційної структури ринків нафти та природного газу та обґрунтування необхідності доповнення класичної чотирьох етапної моделі формування структури ринків фактором державного впливу;
– розкриття особливостей формування ліберальної моделі ринку природного газу України і обґрунтування інфраструктурної неготовності газового господарства до трансформації формату відносин на ринку, який свідчить про недосконалість контролю держави, як регулятора природної монополії, і є проявом інформаційної асиметрії.
За результатами засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань розроблення енергетичного балансу України кандидатура Подольця Р.З. була подана на включення до складу експертної робочої групи при координаційній раді.


Співробітництво: Сектор ефективно працює з іноземними партнерами, у співпраці з якими фахівці сектору були залучені, зокрема, до наступних проектів:
- спільно з компаніями IRG/Engility Corporation, США), Tetra Tech (США) та DecisionWare Group LLC (США) у проектах USAID "Regional Energy Security and Market Development Project" (RESMD), "Нормативно-правовий і екологічний огляд можливої розробки сланцевого газу в Україні", "Муніципальна енергетична реформа в Україні";
- у співпраці з компанією Thomson Reuters Markets (NORGE) AS (Норвегія) у проекті ЄБРР "Preparedness for Emissions Trading in the EBRD Region";
- разом з компанією Decision Ware Group LLC (США) у дослідженні на замовлення секретаріату Енергетичного Співтовариства "Impact Assessment of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) for the Energy Community".

Контакти: Тел. +38 (044) 280-84-65
e-mail: podolets@ief.org.ua