Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Сектор галузевих ринків

Історія створення: Сектор галузевих ринків створений у січні 2011р. під керівництвом доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України Віктора Олександровича Точиліна.
Сьогодні сектор галузевих ринків очолює доктор економічних наук, член-кореспондент Національної аграрної академії наук Осташко Тамара Олексіївна.

Основні напрями наукової діяльності: • • Інституційне забезпечення та структурна організація ринків.
• Державне регулювання ринкової економічної діяльності.
• Розвиток внутрішнього ринку.
• Інтеграція у світові торговельно-економічні структури (СОТ, ЄС).
• Розвиток системи технічного регулювання.
• Ринки реального сектору економіки:
• сільськогосподарської сировини;
• продовольчих товарів;
• енергетичних ресурсів;
• металопродукції.

Отримані результати: Загальносвітовою тенденцією у торговельній політиці є лібералізація світової торгівлі. Від початку інтеграції у систему світової торгівлі Україна лібералізує свої торговельні режими. Оцінено вплив лібералізації торговельних режимів за період членства України в СОТ та потенційний вплив подальшої лібералізації торговельних режимів у ЗВТ з ЄС на структуру внутрішнього ринку України та окремих товарних ринків. Обґрунтовані сценарії розвитку торговельних відносин України з країнами МС ЄврАзЕС в рамках ЗВТ СНД та проведені оцінки втрат у торговельному балансі країни за цими сценаріями. Розроблено основні напрями державної протекціоністської політики, спрямованої на прискорення структурних змін в вітчизняному товарному виробництві. На основі проведеного дослідження кон'юнктури агропродовольчих ринків ЄС, умов торгівлі та проблем у торгівлі України з ЄС обґрунтувань пропозиції щодо розвитку торгівлі з країнами ЄС для товарів агропродовольчої групи. Характерною тенденцією світової торгівлі є посилення нетарифних бар‘єрів, особливо з боку розвинутих країн. Визначено теоретичні та методичні підходи до аналізу впливу нетарифних бар’єрів у міжнародній торгівлі і виявлено найбільш вагомі нетарифні бар’єри у зовнішній торгівлі України.

Очікувані результати: 1. Обґрунтовання основних напрямів розвитку внутрішнього ринку України.
2. Оцінки впливу існуючих та потенційного впливу від створення нових регіональних торговельних об'єднань на зовнішні товарні ринки і внутрішній ринок України.
3. Рекомендації щодо розширення торгівлі з ЄС в рамках ЗВТ між ЄС та Україною.
4. Напрями диверсифікації енергетичної політики України в умовах активізації інтеграційних процесів та структурних змін світової торгівлі.

Основні публікації: 1. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 102 с.
2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2015. – 104. с.
3. Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України : наук. доп. / за ред. чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – К., 2015. – 94 с.

Контактна інформація: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
Сектор галузевих ринків
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 280-84-64
E-mail: tostashko@ukr.net

Персоналії: Колектив сектора складається з 10 співробітників, серед них: 1 член-кореспондент НААН України, 1 доктор та 5 кандидатів наук.

Точилін Віктор Олександрович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України (очолював відділ з 1 листопада 1997 р. по 6 листопада 2013 р.)
Віктор Олександрович народився 5 вересня 1943 у ст. Шаумяна Георгіївського району Ставропольського краю РФ. У 1965 вступив на факультет кібернетики за спеціальністю «економічна кібернетика» Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Науковою діяльністю почав займатись ще в студентські роки. У 1967 став учасником Першої Всесоюзної конференції молодих вчених та аспірантів з проблем економічної кібернетики (м. Москва).
Після закінчення університету розпочав свій трудовий шлях на посаді молодшого наукового співробітника відділу економічної кібернетики Інституту економіки Національної академії наук України. У 1976 захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання економіко-математичних методів в удосконаленні ціноутворення». У 1992 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологія формування рівноважних цін (на базі розвитку принципу коректності економіко-математичних моделей)». У 1999 році йому було присвоєно вчене звання професора. Указом Президента України від 01.03.2004 № 260 Точиліну В. О. присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».
З 2007 Віктор Олександрович працював у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України», де завідував відділом секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків. Він особисто дбав про те, щоб відділ поповнювався молодими кадрами, всіляко їх підтримував, сприяв науковому зростанню. Віктор Олександрович є автором понад 150 наукових публікацій у тому числі 24 монографій, з яких 2 індивідуальні. У наукових роботах Віктора Олександровича обґрунтовуються засади ефективної економічної політики регулювання та розвитку ринків базових секторів національної економіки.
Під його науковим керівництвом і за його участю було підготовлено більше 100 наукових доповідей та доповідних записок з актуальних проблем паливно-енергетичного, металургійного та аграрного секторів економіки України та відповідних товарних ринків, обґрунтовано пропозиції щодо перспективного розвитку реального сектора економіки виходячи з потреб ринків.
Віктор Олександрович Точилін був членом Експертної ради ВАК України, Науково-експертної ради при Антимонопольному комітеті України, Науково-технічної ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, редколегій журналів «Економіка і прогнозування», «Економіст», «Економіка підприємства», «Економіка, енергетика, екологія», заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Під його керівництвом було успішно захищено 15 кандидатських та 3 докторських дисертації.
Він залишив по собі не тільки велику творчу спадщину, але і вихований ним творчий колектив відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, учнів, які працюють у науковій, освітній, управлінській та виробничій сферах.

Осташко Тамара Олексіївна, головний науковий співробітник з покладанням обов’язків завідувача відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, доктор економічних наук, член-кореспондент НААН.
1976 р. – Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – економічна кібернетика.
1985 р. – кандидат економічних наук, спеціальність «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».
2003 р. – присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник», спеціальність «Організація управління, планування і регулювання економікою».
2005 р. – доктор економічних наук, спеціальність «Організація управління, планування і регулювання економікою».
2010 р. – присвоєно вчене звання член-кореспондент Національної аграрної академії наук України.
Осташко Тамара Олексіївна є одним із засновників наукової школи з таких важливих напрямів розвитку економіки України як: продовольча безпека та концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України (1994-2000 рр.); концепція, механізми та регулятори розвитку агропродовольчого ринку України (2001-2002 рр.); формування ефективної структури та інститутів аграрного ринку в умовах інтеграції України у світові торговельно-економічні структури (2003 р. по даний час).
Осташко Т.О. опублікувала понад 130 наукових праць, з них 1 особиста монографія та 12 колективних.
Осташко Т.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
E-mail: tostashko@ukr.net