Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ промислової політики

Історія створення:
Відділ промислової політики ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" був створений в січні 2011 р.
Очолює відділ - д.е.н., проф. Дейнеко Людмила Вікторівна.

Більш розширену інформацію про відділ промислової політики можна отримати на нашому персональному сайті: https://sites.google.com/site/iefprompolit

Основні напрями наукової діяльності: • засади промислової політики, її регіональні та інноваційні складові і пріоритети;
• визначення національних пріоритетів у промисловості та удосконалення механізмів реалізації державної промислової політики;
• потенціал промислового виробництва України та її регіонів;
• оновлення та модернізація виробництва із збільшенням промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою;
• конкурентоспроможність промислового виробництва на національному та глобальному рівнях;
• екологізація промислового виробництва та зміни екологічного середовища;
• реалізація енергозберігаючої моделі розвитку промисловості з впровадженням ресурсоощадних та екологобезпечних технологій;
• інституційні аспекти індустріального розвитку, корпоративне управління;
• розвиток підприємництва в промисловому секторі та механізми підвищення його ефективності;
• інвестиційно-фінансовий потенціал реіндустріалізації;
• регіональні аспекти індустріального розвитку в умовах децентралізації;
• міжрегіональне і транскордонне співробітництво в системі управління індустріальним розвитком;
• трансформація відносин між державними, муніципальними органами влади, науковими і суспільними організаціями та бізнесом;
• міжнародне торговельно-економічне і науково-технічне співробітництво, включення в світові та європейські промислові кластери;
• інтеграція вітчизняної промисловості в глобальні ланцюги створення доданої вартості;
• оцінка впливу правил міжнародної торгівлі на промислову політику.

Основні публікації: Монографії та наукові доповіді:
1. Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / [Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Якубовського; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України" – К. , 2014. – 316 с.
2. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д.е.н. Т.О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д.е.н. Л.В. Шинкарук. - К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2014. – 102 с.
3. Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І.; НАН України; ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України". – К., 2013. – 120 с.
4. Пріоритети розвитку внутрішнього ринку // за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл..-кор. НАНУ України А.І. Даниленка, д-ра екон. наук Л.В. Дейнеко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2013. – 70 с.
5. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): кол. монограф./ [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с.
6. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. / за ред. акад.. НАН України В.М. Гейця, чл..-кор. НААН України Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув." – К., 2013. – 98 с.

Статті у наукових виданнях:
1. L.V. Deineko, E.E. Goryachenko. Problems of Municipal Management in Russia and Ukraine // ISSN 2079-9705, Regional Research of Russia. Pleiades Publishing, Ltd. – 2015. - Vol. 5 – Рp. 276-285.
2. Л.В. Дейнеко, М.М. Якубовський, І.А. Шовкун, М.Ю. Завгородня, Н.Г. Гахович. Ключові аспекти «Плану Маршалла» для України у промисловій сфері // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 70-77.
3. Л.В. Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва // Економіка України. – 2015. – № 8. – С. 74-90.
4. Дейнеко Л.В., Сичевський М.П. Організаційно-економічна сутність категорії «Продовольча система» / Продовольчі ресурси: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – № 4. – С. 4-9.
5. Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І., Гахович Н.Г., Романюк І.М. Перспективи співробітництва України та республіки Білорусь у торгівлі промисловими товарами // Регіональна економіка та управління. – 2015. – №4 (07). – Ч. 2. – С. 111-117.
6. Шовкун І.А. (в співавторстві) Концептуальні засади та закордонний досвід фінансування // Економіст. – 2015. – № 1. – С. 10-14.
7. І. Шовкун. Відродження промисловості України у контексті євроінтеграції: проблеми і можливості // Управлінські інновації. – 2015. – № 8.
8. Е.І.Шелудько. Особливості неоіндустріальної трансформації хімічної промисловості України // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – Випуск 26/2. – 2015. – С.213-220.
9. Н.Г. Гахович. Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні // Молодий вчений. – №10 (25) жовтень. – 2015. – Ч. І. – С. 102-107.
10. І.М. Романюк. Особливості впливу економічної кризи в країнах Європейського Союзу на фінансово-економічну стійкість України // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр.: у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ. – 2015. – Вип. 29. Частина І. – 448 с. – С. 414–420.
11. Завгородня М.Ю. Розвиток українсько-американського співробітництва у оборонній промисловості // Економічні студії. – 2015.— №1. — С. 55-58.
12. О.М. Кушніренко. Конкурентоспроможність продовольчого комплексу України в умовах системної кризи // Продовольчі ресурси: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К.: ННЦ «ІАЕ» . -2015. - № 4. - С. 87-94.
13. Кушніренко О.М. (в співавторстві). Strengthening of economic security of food complex of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development – Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. – ISSN 1822-6760 / eISSN 2345-0355. DOI: 10.15544/. – 2015. – Vol. 37. №. 2. р. 321–330.
14. Зарудная О.С. Особенности развития украинско-белорусского сотрудничества в сфере торговли товарами легкой промышленности // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХVI Междунар. науч. конф. (Минск, 23 окт. 2015 г.). В 3 т. Т. 2 / редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2015. – С. 26 – 28.
15. Дейнеко Л.В., Романюк І.М. Муніципальне управління в Україні: проблеми організаційного та фінансового забезпечення // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи: кол. монограф. / за ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка. – К.: АМУ, 2014. – 543 с. – С.188–208.
16. Дейнеко Л.В., Горяченко Е.Е. Проблемы муниципального управления в России и Украине // Регион: экономика и соціологія, 2014. – №3 (83). – С. 246-266.
17. Шовкун І.А. Кредитоспроможність підприємств у контексті формування фінансових джерел відтворення переробної промисловості у регіонах України // Вісник НБУ, 2014.– № 2. – С. 54-61
18. Завгородня М.Ю. Міжнародні рейтинги як індикатори проблем бізнес-середовища України // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С.67-70.
19. Дейнеко Л.В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки // Регіональна економіка. – 2013. – № 2(68). – С. 219–222.
20. Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І. Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – Вип. (20/3). – С. 184–190.
21. Шовкун І.А. Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії // Економіка України, 2013. – № 9. – С. 47–72.
22. Гахович Н.Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва // Науково-популярний екологічний журнал "Екологічний вісник". – К.: Всеукраїнська ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 4–6.
23. Дейнеко Л.В. Проблеми та шляхи модернізації управління регіональним розвитком / Л.В. Дейнеко // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 4–5 квітня 2012 р. / Донецький державний університет управління. – Донецьк: НУК, 2012. – С. 299–305.
24. Дейнеко Л.В. Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості / Л.В. Дейнеко, М.Ю. Завгородня // Український соціум. – 2012. – № 1(40). – С. 83–98.
25. Дейнеко Л.В. Ринок деревини і виробів з деревини України: стан та основні тенденції розвитку / Л.В. Дейнеко, П.М. Купчак // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2012. – Вип.(18/3). – С. 91–94.
26. Шелудько Е.І. Розвиток інноваційних процесів в харчовій промисловості як умова сталого економічного зростання / Е.І. Шелудько // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. Ред..) та ін.. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 169. – Ч.1. – С. 224–233.

Контактна інформація: ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Відділ промислової політики

Адреса: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 280-89-65
Сайт відділу: https://sites.google.com/site/iefprompolit
E-mail: industry.ief@gmail.com
GPS-координати: 50.43442,30.537744

Персоналії: Завідуюча відділом:
Дейнеко Людмила Вікторівна, д.е.н., проф.

Вчений секретар:
Гахович Наталія Георгіївна, с.н.с., к.е.н.

Колектив відділу складається з 11 співробітників, серед них працює 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.