Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ промислової політики

Про відділ:
Відділ промислової політики ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" був створений в січні 2011 р.
Очолює відділ - д.е.н., проф. Дейнеко Людмила Вікторівна.

Більш розширену інформацію про відділ промислової політики можна отримати на нашому персональному сайті: https://sites.google.com/site/iefprompolit

Основні напрями наукової діяльності: • засади промислової політики, її регіональні та інноваційні складові і пріоритети;
• визначення національних пріоритетів у промисловості та удосконалення механізмів реалізації державної промислової політики;
• потенціал промислового виробництва України та її регіонів;
• оновлення та модернізація виробництва із збільшенням промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою;
• конкурентоспроможність промислового виробництва на національному та глобальному рівнях;
• екологізація промислового виробництва та зміни екологічного середовища;
• реалізація енергозберігаючої моделі розвитку промисловості з впровадженням ресурсоощадних та екологобезпечних технологій;
• інституційні аспекти індустріального розвитку, корпоративне управління;
• розвиток підприємництва в промисловому секторі та механізми підвищення його ефективності;
• інвестиційно-фінансовий потенціал реіндустріалізації;
• регіональні аспекти індустріального розвитку в умовах децентралізації;
• міжрегіональне і транскордонне співробітництво в системі управління індустріальним розвитком;
• трансформація відносин між державними, муніципальними органами влади, науковими і суспільними організаціями та бізнесом;
• міжнародне торговельно-економічне і науково-технічне співробітництво, включення в світові та європейські промислові кластери;
• інтеграція вітчизняної промисловості в глобальні ланцюги створення доданої вартості;
• оцінка впливу правил міжнародної торгівлі на промислову політику.

Основні публікації (текст): Монографії та наукові доповіді:
1. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. - 158 c.
2. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : колективна монографія / [Дейнеко Л.В., Шовкун І.А., Шелудько Е.І. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Л.В.Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Елект- рон. дані. – К., 2016. - 278 с.: табл., рис.
3. Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / [Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Якубовського; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України" – К. , 2014. – 316 с.
4. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д.е.н. Т.О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д.е.н. Л.В. Шинкарук. - К.: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2014. – 102 с.
5. Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І.; НАН України; ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України". – К., 2013. – 120 с.
6. Пріоритети розвитку внутрішнього ринку // за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл..-кор. НАНУ України А.І. Даниленка, д-ра екон. наук Л.В. Дейнеко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2013. – 70 с.
7. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): кол. монограф./ [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с.
8. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. / за ред. акад.. НАН України В.М. Гейця, чл..-кор. НААН України Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув." – К., 2013. – 98 с.

Статті у наукових виданнях:
1. Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М. СМАРТ-спеціалізація і стратегуваня розвитку агропромислового комплексу // Аграрна політика Європейського союзу: виклики та перспективи: монографія // за ред проф. Т.О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – С. 330-336.
2. Гахович Н.Г., Кушніренко О.М. Імплементація Угоди з ЄС в контексті озеленення економіки України // II International Scientific Conference Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Conference Proceedings, May 24th, 2019. Le Mans, France: Baltija Publishing, 2019. – С. 20-22.
3. Kushnirenko О.M, Zarudna O.S. Development of Ukrainian aerospace and aviation sectors in the context of increasing digitalization`s impact // Proceedings The Fourteenth International Scientific Conference \"AVIA-2019\", April 23-25, 2019. Kyiv. – Kyiv, National Aviation University. – Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/6186/4862
4. Ципліцька О.О. Проблеми цифровізації промислових підприємств в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23-25 травня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 237-238.
5. Дейнеко Л.В., Кушніренко О.М. Цифровізація в харчовій промисловості як драйвер зростання та фактор євроінтеграції // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІІ Міжнародного бізнес-форуму. 2019. С. 25-27.
6. Дейнеко Л.В., Шелудько Е.І. Відродження вітчизняної промисловості: формування політики і шляхи реалізації // "Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України\": колективна монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К, 2018. С. 189-204.
7. Кушніренко О.М., Зарудна О.С. Створення регіональних інноваційних екосистем в Україні // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. – Київ: НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». «Видавництво «Фенікс», 2018. С. 207-211.
8. Кушніренко О.М., Гахович Н.Г. Роль озеленення ланцюгів доданої вартості в досягненні цілей сталого розвитку // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. Ред. Проф. Хлобистова Є.В. – К., 2018. С. 603-612.
9. Дейнеко Л.В. Взаємозв’язок і взаємодія промислової та енергетичної політики в контексті забезпечення сталого розвитку // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – 2017. – С. 255–259.

Партнери: Завідуюча відділом:
Дейнеко Людмила Вікторівна, д.е.н., проф.

Вчений секретар:
Гахович Наталія Георгіївна, с.н.с., к.е.н.

Колектив відділу складається з 10 співробітників, серед них працює 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.


Контакти: ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Відділ промислової політики

Адреса: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 280-89-65
Сайт відділу: https://sites.google.com/site/iefprompolit
E-mail: industry.ief@gmail.com
GPS-координати: 50.43442,30.537744