САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 152 с.

ISBN 978-966-02-8499-9

У доповіді охарактеризовано макроекономічні цілі, завдання і виклики сучасного агропродо-вольчого розвитку, наголошується на необхідності відновлення взаємопов’язаності аграрного і сільсько-го розвитку як обов’язкової умови довгострокового стійкого зростання в аграрному секторі та поліпшен-ня якості життя на селі.
Оцінено перспективи нарощування сільгоспвиробництва та посилення ролі аграрного сектора у вітчизняній економіці. Досліджено ключові чинники зростання галузі та її позитивного макроекономіч-ного впливу, а саме: належне фінансове, природоресурсне (зокрема земельне), кадрове та наукове забез-печення, а також доступ до агроновацій, внутрішнього і зовнішнього агропродовольчих ринків і відпові-дної інфраструктури. Запропоновано складові державної політики протидії викликам і загрозам у зазна-чених сферах.
Розкриваються напрями і механізми змін у сільському соціумі, сільській економіці та життєвому середовищі, необхідні для забезпечення зростання та оновлення національної економіки. Серед рушійних сил цих змін – соціалізація земельних відносин, капіталізація людських ресурсів, руралізація місцевого самоврядування, саморозвиток сільських громад. В оновленні сільської економіки особливу увагу приділено диверсифікації економічної діяльності населення та організаційно-фінансовій підтримці сі-мейного фермерства, у модернізації життєвого середовища – соціальній та екологічній відповідальності агробізнесу і підвищенню доступності базових послуг, серед яких дедалі більшої важливості набуває доступ до телекомунікацій вищої потужності.