САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Січкаренко К.О. Мережева організація інноваційної діяльності : наукова доповідь / Кирило Олексійович Січкаренко ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – К. , 2015. – 48 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7688-8

Наукова доповідь присвячена історії становлення інноваційних мереж, їх сутності та струк-турі, концепції мережевих структур взагалі. Інноваційну мережу розглянуто як організаційну основу для поширення інформації, підтримки інноваційної діяльності великих виробничих і корпоративних об’єднань. Акцентовано увагу на значенні мережевої співпраці для організації трансферу технологій. Визначено економічний ефект від розвитку мережевих структур та імп-лементації мережевого принципу в інноваційну сферу. Розглянуто інноваційні мережі в Україні як самостійний компонент національної інноваційної інфраструктури, їх сучасний стан, вико-нане порівняння досвіду розбудови інноваційних мереж в Україні та країнах ЄС. Наведено тео-ретико-методологічне обґрунтування виникненню і функціонуванню мережевих структур в економічному просторі. Представлено твердження про доцільність подальшої розбудови націо-нальної інноваційної системи саме на мережевій основі, необхідність розвитку єдиної іннова-ційно-інформаційної мережі та її інтеграції в аналогічні міжнародні інституції.
Наукова доповідь адресована досліднику, який займається проблематикою інноваційної діяль-ності, державної політики в інноваційній та науково-технічній сфері, особливостями інноваційної діяльності в Україні.Кількість завантажень :458