Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Монографія

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : кол. моногр. / за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані.– К., 2017. – 264 с. – Режим доступу:

ISBN 978-966-02-8353-4


У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українсь-кого ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чин-ники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на роз-виток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського рин-ку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства. Купити